Even reageren op “auteursrecht moet stimulans zijn voor creativiteit en innovatie” van Teeven

Diverse collega’s wezen mij op de maatregelen die Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil treffen om het auteursrecht te moderniseren (document). Die maatregelen zijn pure noodzaak in onze digitale tijd waarin copyright een hele andere rol is gaan spelen. Internet is een grote kopieermachine waarbij het telkens vragen voor permissie niet werkt. Dat stokt het proces, het dataverkeer, en het stokt de creativiteit. Inmiddels is het publiek hier ook massaal van overtuigd geraakt en men vindt het delen/sharen van content juist goed. Daarom is Flickr groot geworden, YouTube, Twitter, Facebook. Delen is de nieuwe krachtterm.

Ik ga het stuk onder mijn loep nemen. Puntsgewijs.
Lees verder

Geen 'Overlay Ads' op jouw YouTube filmpje?

Veel mensen klagen over het feit dat YouTube advertenties over de video plaats wanneer ze detecteren dat er beschermde muziek gebruikt is. Ik schreef daar ook al eerder over, zie ‘Dol op advertenties in video’s?‘.

De oplossing die ik altijd aangeef: gebruik alleen muziek van makers die hun eigen muziekrechten regelen. Ook ik doe dat. Daardoor kan ik als componist mijn klanten en opdrachtgevers veel betere mogelijkheden bieden.

Een goed praktijkvoorbeeld kwam ik tegen op de site One More Thing:

Hopelijk weet iemand de oplossing, via Google kan ik geen antwoord vinden. Probleem: Ik heb een HD-filmpje ge-upload naar Youtube en dat ge-embed in een website. Werkt prima, alleen komen er van die [angry] vervelende overlay-ads over de onderste 1/3 deel van de videokomen. Bloedirritant: :nietblij: ik wil dat niet. Nu heb ik al ergens gelezen dat die ads automatisch verschijnen als je rechten-muziek gebruikt. Er wordt idd een top-40 nummer gebruikt, maar rechten zijn netjes afgekocht. Weet iemand een code om dit ‘uit’ te zetten?

De persoon heeft het over het netjes afkopen van rechten. Dat klinkt leuk maar de rechten voor internetgebruik kun je op deze manier niet afkopen. Google, het bedrijf achter YouTube, heeft namelijk allerlei deals gesloten met platenmaatschappijen en ook onze Nederlandse BUMA/STEMRA en zodra beschermde muziek wordt gedetecteerd komt de advertentie in beeld. Automatisch. De enige echte workaround is andere muziek gebruiken.

Film- en documentairemakers doen dit al jaren. Die werken niet voor niets met speciaal ingehuurde componisten en geluidsbibliotheken. En serieuze videoproducenten online doen dat inmiddels ook.

Eindrapport Parlementaire Werkgroep Auteursrecht

auteursrechtVia boek9.nl downloadde ik de PDF ‘Eindrapport Parlementaire Werkgroep Auteursrecht‘. Hieronder wat hoogte, nee dieptepunten uit het rapport.

De werkgroep
Op 23 januari 2008 hebben de vaste commissies voor Justitie en voor Economische Zaken
besloten om uit hun midden een werkgroep samen te stellen die zich, ter voorbereiding op
een debat met de regering, zal buigen over de knelpunten in het auteursrecht. De werkgroep
rapporteert over haar bevindingen aan de vaste commissies voor Justitie en voor
Economische Zaken.

De werkgroep wordt voorgezeten door het lid Gerkens (SP) en bestaat verder uit de leden
Van Vroonhoven (CDA), Smeets (PvdA) en Teeven (VVD). De werkgroep wordt bijgestaan
door griffier en de adjunct-griffiers van de vaste commissie voor Justitie alsook en door
medewerkers van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR).

Nieuwe wetgeving en beleid
Op 26 februari 2009 startte de Europese Commissie een consultatieronde onder de lidstaten
over de nieuwe wetgevingsvoorstellen op het terrein van het auteursrecht. De nieuwe
voorstellen van de Europese Commissie betroffen kortweg:
1. het verlengen van de beschermingstermijn voor uitvoerende muzikanten van
geluidsopnamen van 50 tot 95 jaar;
2. het starten van een debat binnen de Europese Unie over de lange termijn toekomst
van auteursrechtenbeleid op kennisintensieve terreinen;
3. het doorbreken van de nationale positie van auteursrechtenbureaus (zie hiervoor);
4. het scheppen van een mogelijkheid om netwerkbeheerders en internetproviders te
verplichten om het webverkeer te controleren op auteursrechtenschendingen.

Auteursrechthebbenden
De voornaamste bron van inkomsten van de modale popmusicus is optreden. Ook auteurs- en
naburige rechten en royalties (verkoop van cd’s) vormen een belangrijk bestanddeel van het
muziekinkomen. Recent onderzoek (Pop, wat levert het op?) toont aan dat de modale
popmusicus een netto jaarinkomen heeft van rond de € 12.000. Hetzelfde onderzoek toonde
aan dat ruim de helft van de musici in 2008 niet meer dan € 6000 verdiende met muziek.

Collectieve beheersorganisaties
De recente kredietcrisis heeft aangetoond dat een aantal collectieve beheersorganisaties grote
schade heeft geleden op de beurs. Hoe groot de schade precies zal zijn is pas op een later
tijdstip vast te stellen.

Knelpunten
Samenvattend kunnen de volgende knelpunten genoemd worden die in het maatschappelijke
debat naar voren komen, waarvan een aantal in de volgende hoofdstukken nader zal worden
uitgewerkt:
• consumenten en bedrijfsleven keren zich tegen het dubbel betalen voor thuiskopie
(bijvoorbeeld eerst betalen bij webwinkel en daarna betalen voor extra heffing op lege
dragers);
• er zijn te veel auteursrechtenorganisaties;
• tarieven zijn niet transparant;
• het ontbreken van adequaat toezicht op de auteursrechtenorganisaties;
• zwakke onderhandelingspositie van schrijvers richting opdrachtgevers;
• kleine zelfstandige producent kan niet in aanmerking komen voor een billijke vergoeding
via het collectieve model, maar kan tegelijkertijd ook niet zijn eigen naburige rechten
verhandelen volgens de Wet Naburige Rechten;21
• kleine zelfstandige kan geen overeenkomst afsluiten met omroepen.

Aanbevelingen
Heldere en adequate voorlichting is onontbeerlijk.
• Bepaal in de auteursrechtelijke wetgeving dat prijsafspraken in collectieve
onderhandelingen tot stand mogen komen indien een sterke onderhandelingspositie
ontbreekt.
• Collectieve beheersorganisaties zullen moeten zorgen voor maximale efficiëntie en
acceptatie, wanneer zij hun rechten uitoefenen. Vragen naar het waarom en
onderbouwing van tarieven en procedures kunnen niet beantwoord worden met ‘daarom’.
Er zal structureel inzicht gegeven moeten worden in het kostenniveau, de uitbetalingen
aan rechthebbenden en de heffingen.
• Bedrijven, instellingen en omroepen moeten nog maar te maken krijgen met één
beheersorganisatie(“one-stop-shopping”).
• Geef Creative Commons (CC) een kans. CC is een initiatief om de distributie en het
gebruik van auteursrechtelijk beschermde literatuur, fotografie, muziek, film en
wetenschappelijk werk via het internet zoveel mogelijk te stimuleren, zonder dat inbreuk
wordt gemaakt op het auteursrecht.

Aanbevelingen
De werkgroep heeft geconstateerd dat er veel kansen liggen voor de film- en
muziekindustrie om het internet te gebruiken om hun materiaal te promoten. De kosten
voor het product kunnen veel lager worden en daardoor voor de consument veel
interessanter. BitTorrent-sites verdienen goed geld aan reclame-inkomsten. Een dergelijk
model zou ook voor de entertainmentindustrie goed kunnen werken. Het is echter niet
aan de werkgroep om dit verder uit te werken, dat is aan de industrie zelf.
• Er zijn veel technische mogelijkheden om de auteursrechtenschendingen op het internet
aan te pakken. Door middel van DPI kan men zien wat er over het internet gaat. Door
middel van ‘fingerprinting’ kan men zelfs muziek en films opsporen. DPI geeft, wat de
werkgroep betreft, de mogelijkheid om te stimuleren dat er voor muziek en films betaald
gaat worden, voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dus.
• De werkgroep vindt wel dat de inhoud los moet worden gezien van de drager. In de
toekomst zullen steeds vaker de film, game en de muziek zelf van belang zijn, niet hoe of
waar het wordt bekeken, gespeeld of beluisterd. Deze ontwikkeling is terug te zien bij het
kijken ‘on demand31’ of het kopen van MP3-muziek. De thuiskopieheffing lijkt daarmee
ten dode opgeschreven. De werkgroep stelt voor de heffing stapsgewijs terug te brengen
naar nul voor alle dragers. In die tijd moet het voor de entertainment industrie mogelijk
zijn om zelf businessmodellen op te zetten om op internet geld te verdienen.
• De werkgroep beseft dat de entertainmentindustrie geen kans heeft om te concurreren
zolang er gratis aanbod is. Daarom is de werkgroep ook van mening dat de industrie
beter wettelijk moeten worden gefaciliteerd om het illegale aanbod aan te pakken.
• Er dient wetgeving te komen die voorkomt dat websites of webdiensten ongestraft
massaal in of vanuit Nederland grootschalige, overwegend illegaal gekopieerde
bestanden kunnen (blijven) distribueren.
• Ook dient bij de wet geregeld te worden dat personen of bedrijven, die aantoonbaar
massale distributie van illegaal gekopieerde bestanden geheel of ten dele faciliteren of
commercieel exploiteren, aansprakelijk of strafbaar zijn.
• Bovendien dient wettelijk te worden geregeld dat Nederlandse ISP’s of hostingproviders
klantgegevens beschikbaar hebben van personen of bedrijven die via hun infrastructuur
aantoonbaar en in overwegende mate massale distributie van illegaal gekopieerde
bestanden geheel of ten dele faciliteren of commercieel exploiteren en daarmee
aansprakelijk zijn of verantwoordelijk kunnen worden gehouden door rechthebbenden.
• Er zal ook een wet dienen te komen die voorkomt dat Nederlandse consumenten
ongehinderd kunnen downloaden, door dit downloaden strafbaar te stellen, maar pas
nadat de industrie een systeem van licenties heeft uitgewerkt. De werkgroep realiseert
zich dat ten opzichte van de handhaving keuzes moeten worden gemaakt. Met betrekking
tot minderjarigen zal er verhaalsrecht op ouders/verzorgers mogelijk moeten zijn.
Waarschuwen vóór vervolgen heeft prioriteit en wetgeving zal pas van kracht moeten
worden wanneer de drager losgekoppeld is van het product.

Aanbevelingen voor de toekomst
De entertainmentindustrie heeft geen kans om te concurreren zolang er gratis aanbod is.
Daarom moet de industrie beter wettelijk gefaciliteerd worden om het illegale aanbod aan te
pakken. Het ministerie van Justitie dient ervoor zorg te dragen dat er adequate wetgeving
komt. Downloaden wordt strafbaar maar pas nadat de industrie ervoor heeft gezorgd dat hun
product los van de drager wordt aangeboden. Zo moet het voor muziek en films mogelijk zijn
om een licentie voor het gebruik te kopen, hetgeen een eenmalige aanschaf van het product
verzekert. Een dergelijk licentiemodel zal ook voor games en software ontwikkeld moeten
worden, zodat men betaalt voor het gebruik van de game los van welke drager de game heeft.
Het product mag dan onbeperkt in de huiselijke kring gebruikt worden. De daling van de
verkoop door piraterij zal moeten leiden tot een totaal verbod op downloaden.

Tot zover het rapport.

Tja, er staan heel veel uitspraken in die niet meer van deze tijd zijn. De kern van alle ‘problemen’ is dat we op internet gelijk zijn. Amateurs en professionals doen hetzelfde en kunnen hetzelfde. Iedereen op internet is producent, publicist, criticaster et cetera. Kortom: waar leg je het onderscheid tussen een professional en een amateur? En waarom? Als ik lees dat in 2008 de gemiddelde musicus een salaris van € 6000 verdiende, is dat dan een professional te noemen? Nergens wordt daar dieper op in gegaan. Is de concurrentie van het gratis-model een concurrent voor bijvoorbeeld een Marco Borsato of de nederlandse filmindustrie? En moeten die laatste geholpen worden omdat ze niet kunnen concurreren met de ‘amateurs’?

De deskundigen die gehoord zijn, ik zou niet weten wie dat zijn. Het zullen wel weer de Jerney Kaagmans of zo geweest zijn. *fluit*

En dat het volk minder oorlogszuchtig is dan de politiek

balkje

Fikt wel goed trouwens, dat papier.

Overheid en internet. Die zouden gescheiden moeten worden. Politiek snapt internet niet. Wat snapt de politiek eigenlijk wel? Internet is van ONS! Omdat wij kunnen aantonen dat anarchistische-denkwijzen helemaal zo gek nog niet zijn. Dat het gros van de mensen heel goed in staat is om voor zichzelf, eigen kinderen en anderen te zorgen. Dat er zoiets als eerlijke ruilhandel bestaat zonder die fukking economie op te blazen. En dat het volk minder oorlogszuchtig is dan de politiek.

In reactie op “Kamercommissie presenteert propaganda, pardon initiatiefnota auteursrechten”.

Zo.

(Foto: gen gibson / Licentie: Creative Commons BY)

De pilot van Creative Commons Nederland en Buma/Stemra wordt met 1 jaar verlengd

Het is alweer een jaar geleden dat Creative Commons Nederland en Buma/Stemra een samenwerking zijn aangegaan. Hun pilot project, waarmee het voor Buma/Stemra-leden mogelijk werd muziek ook onder een vrije Creative Commons licentie online te publiceren zonder dat daar automatisch een vergoeding van de eindgebruiker tegenover staat, wordt nu met een 1 jaar verlengd.

Lees op de CC Nederland website: Pilot flexibel rechtenbeheer met een jaar verlengd.

Ik had verwacht dat deze pilot omgezet zou worden in een vaste regeling. Dat is dus niet het geval. Kortom: er is nog twijfel en wellicht ook een (te) lage deelname aan deze pilot. Misschien dat dat komende jaar nog gaat veranderen. Wellicht dat ik eens wat mensen aan de tand kan voelen over deze kwestie. Tips en vragen zijn natuurlijk ook welkom. U vraagt, Raaphorst draait!

Johannes Kreidler stuurt 70.200 formulieren naar de GEMA voor 1 nummer

Alle auteursverenigingen, waaronder ook de Nederlandse BUMA, staan niet toe dat een componist een andere componist quote. Hiervoor moet betaald worden. Dus verzon de Duitse electronische componist Johannes Kreidler een ludieke actie om deze rare regel onder de aandacht te brengen. Hij componeerde het muziekstuk Stereo-Soundfile, 33 seconden in lengte, gebruik makend van 70.200 muzikale quotes.

Het doet me denken aan het geweldige album My Way van de Canadese artiest Akufen, die voor dat album alleen gebruik maakte van samples opgenomen van de radio. Heel korte, wat ze noemen micro-samples, fragmenten werden gebruikt en niets werd, zover ik weet, opgegeven. Waarom? Omdat niemand in staat is te achterhalen waar deze muziekstukken van afkomstig zijn. Ze zijn te kort.

Zelf vind ik dit ook een krankzinnige regel. En het heeft er bovendien voor gezorgd dat het gebruik van andermans samples in hip hop tegenwoordig nog nauwelijks toegepast wordt, omdat er simpelweg teveel geld voor wordt gevraagd.

Bij een micro-sample hoor ik eerder het karakter van een muziekinstrument, de klankkleur van een microfoon, een compressor, een bandrecorder, muziek-software, dan de ziel van de componist. Kortom: het is een zotte regel. Of beter: een Big Mac maakt nog geen koe.

(Rob Geboers bedankt!)